Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конурси за: доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност средновековна обща история  (Ранна Византия)  за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието” – един;  доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878-1945” (политическа и социална история на Гърция 19-20 в.) – един; главен асистент по направление 2.2. История и археология , научна специалност стара история и археология (трако-елински отношения) за нуждите на Центъра по тракология - един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 35 от 22.04.2014 г

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Теория и история на културата, за нуждите на Центъра по тракология – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.
Обявата е публикувана в ДВ бр.16 от 25.02.2014

 * * *

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна  специалност 05.03.04 Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, София 1000, ул. „Московска” № 45, тел. 02 980 62 97.
Обнародван в ДВ бр.15 от 21.02.2014

На 30 януари 2014 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика с Център по тракология, ул. Московска № 45, ще бъде проведена публична защита на доц. д-р Александър Григоров Костов за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война".

На 21 юни 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Любава Георгиева Александрова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 История и Археология. Тема на докторската дисертация "Богове и обреди в Аполония Понтика".

***

На 10 юни 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Елмира Младенова Василева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 История и Археология. Тема на докторската дисертация "Босненските францисканци. Организация, дейност, мисионерство в Югоизточна Европа (1463-1688)".

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История и археология

за нуждите на секция„Балканските народи през Средновековието” – един;
за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г." – един.

И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”. Документи се подават в Института за балканистика на ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97. Обявата е публикувана в ДВ бр. 28 от 19.03.2013 г.

* * *

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява два конкурса за докторанти, редовна форма на обучение, в професионално направление 2.2. История и археология, специалности: Средновековна обща история и Нова и най-нова истария.

В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите трябва да подадат молба за участие в конкурса в Института за балканистика на ул. Московска № 45. Необходими документи.

На 19 септември 2012 г. 16.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Илиана Дончова Илиева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "Албанският въпрос през погледа на българските дипломати (1908-1912)".

Институтът за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН - София, обявява конкурс за доцент по специалността 05.03.03 Cредновековна обща история за нуждите на секция “Културна история на балканските народи” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института, ул. Московска 45, тел. 980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010-2011 г. по шифри 05.03.03 Средновековна обща история и 05.03.04 Нова и най-нова обща история. В срок от 15.03 до 13.05.2011 г. кандидатите могат да подадат необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на Института за балканистика. Повече информация можете да получите на тел. 02/ 980 62 97.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене