Книги и статии

БЪЛГАРИ И ХЪРВАТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Божилова, Румяна, Димова, Веселина, Ракова, Снежана (ред.). Българи и хървати през вековете. Андрия Качич Миошич и българите. Материали от конференцията, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 28.05.1998 г. София, ИК „Гутенберг“, 2000, ISBN 954-9943-11-9

Gulin, Ante (ured.). Odnosi hrvata i bugara od X. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme dubrovačke republike. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa. Dubrovnik, 18.–20.VII. 1999. Zagreb, Hrvatsko-bugarsko društvo – Zagreb, 2003, ISBN 953-99241-0-3

Божилова, Румяна (ред.). Българи и хървати през вековете 2. Материали от конференцията, проведена в София (20–22 май 2001). София, ИК „Гутенберг“, 2003, ISBN 954-9943-51-8

Bratulić, Josip (ured.). Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb, 27.–28. X. 2003. Zagreb, Hrvatsko-bugarsko društvo – Zagreb, 2005, ISBN 953-99241-1-1

Божилова, Румяна (съст.). Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в. Материали от конференцията, проведена в София (3–4 юни 2005 г.). София, ИК „Гутенберг“, 2006. ISBN-10: 954-617-014-3, ISBN-13: 978-954-617-014-9

Mihanović-Salopek, Hrvojka (ured.). Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Zagreb, HAZU, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za poviest hrvatske knjiežvnosti, 2011. ISBN 978-953-154-985-1

Bratulić, Josip (ured.). Hrvatsko-bugarski odnosi u xix. i xx. stoljeću. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Novom kampusu Sveucilišta u Zadru od 24.–26. rujna 2007. Zagreb, Hrvatsko-bugarsko društvo u Zagrebu, 2012, ISBN 978-953-99241-3-1

Божилова, Р., Л. Кирова, И. Огнянова, А. Балчева (съст.). Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ–ХХІ в. Материали от конференцията, проведена в София (5–9 юни 2008 г.). София, ИК „Гутенберг“, 2009, ISBN 978-954-617-061-3

Karbić, Damir, Luetić, Tihana (ured.). Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb, HAZU, 2013, ISBN 978-953-154-991-2

Балчева, А. (съст.). Европа в културното и политическо битие на българи и хървати. Научни изследвания в чест на 50-годишнината от основаването на ИБЦТ. София, ИБЦТ, 2014. ISBN 978-954-92231-9-4

Елдъров, Св., Балчева, А., Огнянова, И. (съст.). Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Издателство „Парадигма“, 2015, ISBN 978-954-326-260-1

Елдъров, Св., А. Балчева, И. Огнянова, Л. Миндова (съст.). Българи и хървати през вековете. 20 години българо-хърватско научно сътрудничество: равносметката. София, ИБЦТ–БАН, 2017, ISBN 978-619-7179-07-1

Karbić, Damir, Luetić, Tihana, Mihanović-Salopek, Hrvojka (ured.). Bugari i Zagreb. Povijest, kultura i politika. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu“ održanog u Zagrebu, 2-4 listopada 2017. Zagreb, HAZU, 2019, ISBN ‚ 978-953-347-208-9

Елдъров, Св., А. Балчева, И. Огнянова, Л. Миндова (съст.) Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки. Сборник с материали от международна научна конференция, посветена на 150-годишнината от основаването на БАН, София, 17–18 юни 2019 г. София, ИБЦТ–БАН, 2021, ISBN 978-619-7179-18-7

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банчев, Бисер. Европейската идея в сянката на Косово и на „Южен поток“ (Сърбия и украинската криза). ‒ В: Б. Маринков и Б. Банчев (съст.),  Украинската криза и Балканите, София, Издателство „Парадигма“, 2017, ISBN 978-954-326-306-6, с. 165‒183.

 

Банчев, Бисер. Случаят Мате Мещрович – как хърватската антикомунистическа емиграция чества 1300-годишнината на българската държава. ‒ В: Ив. Първев, Н. Кайчев, М. Баръмова (съст.), Централна Европа и Балканите, ХІХ – ХХ век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, ISBN 978-954-07-4720-0, с. 367–382.

 

Банчев, Бисер. Черна гора и украинската криза. ‒ В: Б. Маринков и Б. Банчев (съст.),  Украинската криза и Балканите, София, Издателство „Парадигма“, 2017, ISBN 978-954-326-306-6, с. 230‒245.

 

Велинов, Ангел. Византийските мимове – аспекти в отношението на централната власт и църква към тях (края на IV - средата на IX в.). ‒ В: Цв. Степанов, В. Вачкова (съст.), Civitas Divino-Humana: В чест на професор Георги Бакалов, София, Тангра ТанНакРа ИК, Център за Изследвания на българите, 2004, ISBN 954-994-260-0, с. 275‒282. 

 

Велинов, Ангел. Византийският град на Балканите и в Мала Азия (средата на VI средата на VII век) ‒ .упадък, трансформация и тенденции в развитието. ‒ В: Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов, София, Тангра ТанНакРа ИК, Център за Изследвания на българите, 2014, ISBN 978-954-378-118-8, с. 116‒137. 

 

Велинов, Ангел. Триумфални шествия и акламации при провъзгласяване на императори във Византия от средата на VII до средата на IX век. ‒ В: Studia Balcanica 25. Византия, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. София, Институт по балканистика, 2006, ISSN 0081-6329, с. 88‒104.

 

Георгиева, Тина и Юра Константинова (съст.). Русия: погледи от Балканите (XIX–XX в.). София, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2023, ISBN: 978-619-7179-34-7.

 

Заимова, Рая (съст. и ред.). Балканистиката е моят живот. (Не)познатата проф. Василка Тъпкова-Заимова. Studia Balcanica 34. София, Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2020, ISBN: 978-619-00-1209-2.

  

Заимова, Рая. За историята на викентинките и тяхното образование в Солун. – В: D. Cain, A. Mihaylova, R. L. Stantcheva, A. Timotinspre, Spre Pământul Făgăduinței, între Balcani și Bugeac. O. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, с. 257‒266.

 

Заимова, Рая. Кан (хан) Тервел – между традицията и модерността. ‒ В: Балканите: модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова, София, Институт за балканистика с Център по тракология ‒ БАН, 2011, ISBN 978-954-922-318-7, с. 616–635.

 

Иванов, Владислав. Военномонашеският орден на хоспиталиерите и Балканите (1204‒1421). – В: Ал. Николов, Вл. Иванов, Н. Дюлгеров, С. Хинковски, К. Йорданов, Западната експанзия на Балканите: военномонашеските ордени и италианските морски републики XII‒XV век, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, УХК „Алма матер“, 2018, ISBN 978-954-07-5020-0, с. 59‒113.

Йорданов, Калин. Венецианските „furta sacra“ и ловът на реликви в Романия (1204–1261 г .). – В: Ал. Николов, Вл. Иванов, Н. Дюлгеров, С. Хинковски, К. Йорданов, Западната експанзия на Балканите: военномонашеските ордени и италианските морски републики ХІІ–ХV в., София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN 978-954-07-5020-0, с. 229‒263.

 

Йорданов, Калин. Енигматичната колекция от константинополски реликви на Робер дьо Клари. – В: V.Gjuzelev, I. G. Iliev, K. Nenov (eds.), Bulgaria Mediaevalis 9 (2018). In memoriam Paul Canart (co-edition: BHHF & Sofia University), Sofia, Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2018, с. 433‒438.

 

Йорданов, Калин. Кръстоносните походи: реликви и чудеса. Поклонничество, авантюра и лов на светини в Ориента XI–XIII в., Глава 3: Реликвите на Латинския Ориент и поклонничеството през XII в. (до 1187 г.), София, Издателство „Изток-Запад“, 2015, ISBN 978-619-152-604-8, с. 175‒258.

 

Йорданов, Калин. Кръстоносните походи: реликви и чудеса. Поклонничество, авантюра и лов на светини в Ориента XI–XIII в., Глава 6: Четвъртият кръстоносен поход, Латинската империя и реликвите на Романия, София, Издателство „Изток-Запад“, 2015, ISBN 978-619-152-604-8, с. 345‒265.

 

Константинова, Юра. Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2008, ISBN 978–954–775–994–7.

 

Константинова, Юра. Българи и гърци в борба за османското наследство, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2014, ISBN 978-619-00-0025-9.

 

Константинова, Юра. България и Гърция в лабиринт от монолози. София: Институт за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките, 2022, ISBN 978-619-7179-28-6.

 

Константинова, Юра. „Загубени родини“ бежанци, преселници, малцинства в Гърция през ХХ век. ‒ В: Р. Прешленова (ред.), Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ век, София, Издателство „Парадигма”, 2018, ISBN 978-954-326-344-8, с. 100‒138.

 

Константинова, Юра (ред.) Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи, София, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, Държавна агенция „Архиви“, Издателство „Фабер“, 2018, ISBN 978-619-00-0761-6.

 

Константинова, Юра, Данова, Надя, Желев, Йордан (съст.). Солун и българите: история, памет, съвремие, София, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2019, ISBN:978-619-7179-10-1.

 

Константинова, Юра, Начев, Ивайло. Арменската общност в социалистическа България между репатриацията и американската мечта. ‒ В: Ю. Константинова, И. Начев (съст.), С поглед към Америка: Изследването на български арменци от социалистическа България. Документален сборник, София, Издателство „Факел“, 2019, ISBN 978-954-411-278-3, с. 25‒58.

 

Миланова, Александра. От Константинопол до Янина. Всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил, София: Институт за балканистика с Център по тракология ‒ БАН, 2020, ISBN 978-619-7179-16-3.

 

Огнянова, Ирина. Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941–1945), София, Издателство „Парадигма“, 2014, ISBN 978-954-326-216-8.

 

Огнянова, Ирина. Външни и местни влияния върху усташката идеологическа система през 30-те и първата половина на 40-те години на ХХ в. – В: Европа в културното и политическо битие на българи и хървати, София, Институт за балканистика с Център по тракология ‒ БАН, 2014, с. 237‒264.

 

Прешленова, Румяна. Австро-Унгария и Балканите, 1878-1912, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN 978-954-07-4232-8.

 

Прешленова, Румяна (съст.). Градът на Балканите: пространства, образи, памет, София, Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, ISBN 978-619-7179-25-5.

 

Konstantinova, Yura (ed). Thessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present. Documents, Sofia, Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology - BAS, Archives State Agency, 2018, ISBN 978-619-00-0761-6.

 

Konstantinova, Yura, Eleonora Naxidou (eds.). Greeks and Bulgarians: Parallels and Intersections in History and Culture, Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology - Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISBN 978-619-7179-21-7.

 

Kostov, Alexandre, Nadia Boyadjieva and Peter Ruggenthaler (eds.) Austrian-Bulgarian relations during the cold war, Sofia, Tendril Publishing House, 2024, ISBN 978-619-92218-8-4.

 

Preshlenova, Roumiana (ed.). Cities in the Balkans: Spaces, Faces, Memories, Sofia, Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISBN: 978-619-7179-20-0.

 

Zaimova, Raia. L’historiographie des Bulgares au XVIIIe siecle: frontieres mentales. - In: Boundaries in the Eighteenth Century. Frontieres au Dix-Huitieme siecle, ed. Pasi Ihalainen et alii., International Review of Eighteenth-Century Studies, Revue internationale d’Etudes du dix-huitieme siecle, vol. 1, Helsinki-Oxford, 2007, ISBN 978-952-99901-1-5, ISSN 1797-0091, p. 133-143.

 

Zaimova, Raia. Le Beau, ses continuateurs et une lecture bulgare de l’“Histoire du Bas-Empire”. - In: Ch. Picard, B. Doumerc (eds.), Byzance et ses périphéries (Mondes grec, balkanique et musulman). Hommage à Alain Ducellier, Toulouse, Presses universitaires du Midi, p. 347-356.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене