Архив - конкурси и защити

На 10 април 2024 г. (сряда) от 16:00 часа в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН), ул. „Московска“ № 45, София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Ели Стоянова Филипова на тема „Диетата в Древна Тракия (I хил. пр. Хр.)“ за придобиване на образователната и научната степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Стара история и тракология“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ–БАН.

Рецензия от проф. дин Валерия Фол

Рецензия от доц. д-р Красимир Ников

Становище от проф. дин Диляна Ботева-Боянова

Становище от доц. д-р Добриела Котова

Становище от доц. д-р Румяна Георгиева

Автореферат на дисертационния труд

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023–2024 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
Стара история и тракология – 1 (едно) място, редовна форма на обучение;
Нова и най-нова обща история – 1 (едно) място, задочна форма на обучение;
Документалистика, архивистика, палеография – 1 (едно) място, редовна форма на обучение.

В срок от 5.03.2024 г. до 5.05.2024 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Византийско-славянски книжовни контакти през Средновековието) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ с единствен кандидат д-р Екатерина Дикова. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 87/ 17.10.2023 г.

Рецензия от проф. дфн Вася Велинова

Рецензия от проф. д-р Мария Йовчева

Становище от проф. д-р Лора Тасева

Становище от проф. дфн Ана Стойкова

Становище от проф. д-р Маргарет Димитрова

Становище от доц. д-р Анета Тихова

Становище от доц. д-р Мая Петрова-Танева

Резюмета на трудовете на кандидата

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ–БАН) обявява конкурс за професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Населението на Балканите през Античността и Средновековието в интердисциплинарни и дигитални изследвания) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ–БАН, гр. София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 87/ 17.10.2023 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за допускане за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ–БАН) обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Византийско-славянски книжовни контакти през Средновековието) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ–БАН, гр. София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 87/ 17.10.2023 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за допускане за участие в конкурса

На 2 ноември 2023 г. (четвъртък) от 16:00 часа в Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ–БАН), София, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта Мариян Димитров Карагьозов на тема „Близкоизточната политика на Турция (2002–2011 г.)“ за придобиване на образователната и научната степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Нова и най-нова обща история“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института.
Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ–БАН.

Рецензия от проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Рецензия от проф. д-р Симеон Евстатиев

Становище от проф. д.н. Юра Константинова

Становище от проф. д.ик.н Димитър Йончев

Становище от доц. д-р Надя Филипова

Автореферат на Мариян Димитров Карагьозов

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. в следните професионални направления и специалности:

2.1. Филология

Филология (Балкански литератури и култури) – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

2.2. История и археология

Стара история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Средновековна обща история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Нова и най-нова обща история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение и 1 (едно) място, задочна форма на обучение
Документалистика, архивистика, палеографика – 1 (едно) място, редовна форма на обучение.

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Линк към обявата и необходими документи за кандидатстване

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 12.07.2023 г. до 19.07.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследователи – R2 (без научна степен) (5 броя) , които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

  1. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
  2. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (ПОЛИТИЧЕСКО И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХI – XII ВЕК)
  3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
  4. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХIХ ВЕК)
  5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ ЯНИТА ВЕСЕЛИНОВА КИРОВА – 13 МАРТ 2023 Г.
  6. ИБЦТ–БАН обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Политическо и стопанско развитие на Балканите през ХI – XII век)
  7. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК)
  8. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ XIX – XX ВЕК)

Страница 1 от 13

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене