Обучение

ИБЦТ има акредитация от НАОА за обучение на докторанти, постдокторанти, стажанти и специализанти по шест програми в три професионални направления:

1. По професионалното направление 2.2. История и археология:
  - Стара история и тракология;
  - Средновековна обща история;
  - Нова и най-нова обща история;
  - Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание).

2. По професионалното направление 2.1.Филология:
  - Балкански литератури и култури.

3. По професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата:
  - Теория и история на културата


ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

Процедура за обучение на докторанти в ИБЦТ–БАН

Учебен план на докторска програма Теория и история на културата

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Атестационна карта

Кредитна система - общи правила

Приложение 2.1 - Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИКА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Правилник за провеждане на научни практики и специализации в ИБЦТ

 

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене