Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.51 от 05.07.2016 г.

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на един редовен докторант по специалността 3.1. Социология, антропология и науки за културата (теория и история на културата) за учебната 2015-2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.
В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на ИБЦТ при БАН
За справки – ИБЦТ при БАН ул. Московска № 45, тел.02 980 6297
или в БАН-Администрация,
ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260
Дата на обявяване на конкурса – 15 март 2016

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И 

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История и археология: научна специалност „Средновековна обща история“ ( история на балканските градове през Средновековието) за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието” – един; научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание“ за нуждите на секция „Балканите ХV-ХІХ в. „ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи и справки – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 78 от 09.10.2015 г. 

                                                                                          *     *     * 

Процедура за подбор на финансов контрольор
Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН – София обявява процедура за подбор на финансов контрольор.
Изискванията към кандидатите са:
Висше икономическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет години, за предпочитане в бюджетната сфера.
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
1. По документи
2. Събеседване.
Необходими документи за участие в процедурата са:
- за първи етап: автобиография;
- за втори етап: заявление (свободен текст), заверено от кандидата за вярност с оригинала копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.
Краен срок за подаване на документите за първия етап до 09.11. 2015 г., 17:00 часа
Документите се подават в канцеларията на Института, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97. Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочения от тях e-mail

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Николай Кочанков за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" в научната област 2.Хуманитарни науки; професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация "България и Словакия (1938-1944 г.): Политика и дипломация в Европейския Югоизток (Документално изследване)".

Рецензии и становища

Рецензия на проф. д.ист.н. Людмил Спасов 

Рецензия на проф. д.ист.н. Витка Тошкова 

Рецензия на доц. д-р Бисер Петров 

Становище на проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров 

Становище на проф. д-р Искра Баева

Становище на проф. д-р Йордан Баев

Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце 

АТОРЕФЕРАТ 

ИБЦТ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г. Повече

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)” на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов по професионално направление. Повече

                                                                               *   *   *

Документи, свързани с публичната защита на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов за придобиване на научната и образователна степен "доктор“ по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на дисертационния труд „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)“ 

Рецензия от доц. д-р Румяна Прешленова
Рецензия от доц. д-р Евгени Костов
Становище от проф. дин Александър Костов
Становище от доц. д-р Даниел Вачков
Становище от доц. д-р Румяна Първанова
Автореферат

 * * * 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА НЕУСВОЕНИ МЕСТА ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА  2014/2015 Повече за конкурса 

* * *

Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“ съобщават, че на 14 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:„Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“
на доц. д- Орлин Стаменов Събев, Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност – Нова и най-нова обща история. 
Председател на Научното жури: доц. д-р Йорданка Бибина – автор на становище. 
Членове на Научното жури: чл.- кор. проф. дин Иван Илчев – рецензент, чл.- кор. проф. дин Румяна Радкова – рецензент, проф. д-р Красимира Даскалова – рецензент, проф. дин Вера Бонева – автор на становище, проф. дин Милко Палангурски – автор на становище, доц. д-р Снежана Димитрова – автор на становище. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ 45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Орлин Стаменов Събев за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ век – 30-те години на ХХ век“).  

Рецензия от чл.-кор. Иван Илчев
Рецензия от чл.-кор Румяна Радкова
Рецензия от проф. д-р Красимира Даскалова
Становище от проф. дин Милко Палангурски
Становище от проф. дин Вера Бонева
Становище от доц. д-р Йорданка Бибина
Становище от доц. д-р Снежана Димитрова
Автореферат

Документи, свързани с конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война " с единствен кандидат главен асистент д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева"

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война ” – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

    Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 50 от 17.06.2014

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене