Проекти

LOGO ERC FLAG EU ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th – early 20th century) – RICONTRANS

Базова организация: Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH)

Срок: 2020–2024

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова 

 

ПРОЕКТИ ПО СПОГОДБИ ЗА МЕЖДУАКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Светски и религиозен живот на средновековните Балкани

Партньор: Византолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Отношения между Дукля/Зета и България през Средните векове

Партньор: Отделение за хуманитарни науки на Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Султански документи, ХVIII-XIX в. (документи от Секцията за ръкописи към библиотеката към Румънската академия и Държавна агенция „Архиви“ – България)

Партньор: Секция за ръкописи към библиотеката към Румънската академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Росица Градева

 

Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2018–2020

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова

 

Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в социално-политическото развитие на Румъния и България през XX век

Партньор: Национален институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия

Срок: 2018–2020

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Икономика на всеотдайността. Съпоставителни аспекти на институции, социални практики и грижа за болните в Италия и България през един дълъг период

Партньор: Институт за изследване на средиземноморските общества – Национален съвет за изследвания на средиземноморските общества, Неапол, Италия

Срок: 2019–2021

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIXXX век)

Партньор: Балканоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

„Да се подготвим за пътя в отвъдното“. Семейството, завещанията и усетът за смъртта на Балканите (XVXIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Людмила Миндова

 

Етнически и културни взаимоотношения в Югоизточна Европа, отразени в езиците и литературите от региона

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева

 

Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019–2021

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МОН

LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите, ІV век

Срок: 2019–2021

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

Сайт: https://labalkans.org/bg/labedia

 

Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване

Срок: 2019–2021

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

 

Солун и българите: история, памет, съвремие

Срок: 2016–2020

Ръководител: доц. д-р Юра Константинова

Сайт: www.solunbg.org/bg

 

Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България

Срок: 2017–2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт : http://www.balkan-challenges.eu/bg/

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“: постдокторантски проект „Търговски пътища на Балканите, в Черноморския регион, Централното и Източното Средиземноморие, отразени в италиански източници (XIII-XV в.)

Срок: 2019– 

Научен ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

Постдокторант: д-р Виолета Манолова


Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

Срок: 2018–2023

Координатор за ИБЦТ–БАН: доц. д-р Юра Константинова

Сайт: https://clada-bg.eu/bg/


Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018–2021

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство.БГ“

Срок: 2018–2023

Ръководител за ИБЦТ–БАН: чл.-кор проф. дин Александър Костов

http://www.nasledstvo.bg/

 

ИНФРАМАТ. Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Срок: 2018–2023

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. дин Валерия Фол

http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Дигитален архив на столичния кмет инж. Иван Иванов

Срок: 2020

Ръководител: гл. ас. д-р Ивайло Начев

 

ПРОЕКТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ

Каталог на преводите на средновековни текстове на български (1990 г.- понастоящем)

Срок: 2020–2021

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Създаването на късноантичния свят на Балканите: общество, институции, религиозност

Срок: 2018–2020

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

  

Извори за балканските народи

Срок: 2019–2021

Ръководител: доц. д-р Росица Градева 

 

Общество, лидерство и политика на Балканите в модерната епоха

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни

Срок: 2020–2022

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов

 

Културни пространства на Балканите: диалози и трансформации

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Орлин Събев

 

Mirabilia: времена, пространства, митове

Срок: 2020–2022

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол

 

Извори за историята на Тракия и траките

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

 

Тракия и Египет в гръко-римската епоха      

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

    

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене