Актуални конкурси и защити

Във връзка с изпълнението на втората година от НП „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, ИБЦТ обявява конкурс за нови кандидати в направление социални и хуманитарни науки (SOC).

Необходими документи за кандидатстване:

Процедура за защита на дисертационния труд на доц. д-р Юра Тотева Константинова за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“ в професионално направление 2.2. История и археология.

Тема на дисертационния труд: „Българите в Солун от 60-те години на ХІХ век до Балканските войни“

Дата на защита: 10 февруари 2020 г. (понеделник), 15.00 ч.

Рецензия от проф. дин Надя Данова

Рецензия от проф. д-р Жоржета Назърска

Рецензия от доц. д-р Зорка Първанова

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Становище от проф. д-р Веселин Янчев

Становище от доц. д-р Росица Стоянова

Автореферат

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН обявява конкурс за оперативен счетоводител на пълно или непълно работно време.

Изисквания към кандидатите: висше образование или последен курс на обучение за ОКС „Бакалавър“ по специалността. Трудов стаж не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ–БАН)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)
  • Служебна бележка (когато е приложимо)

Етапи на конкурса:

  • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  • Събеседване с допуснатите кандидати.
  • Писмено уведомяване на явилите се кандидати относно резултатите от конкурса.
  • Назначаване на избрания кандидат в ИБЦТ–БАН.

За допълнителна информация:
Росица Щерева, заместник административен директор
Мобилен тел.: 0882 352 387

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене