Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Наследство БГ“

Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Наследство БГ“

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Връзка към интернет страницата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където е обявена поръчката

 

Документи:

Решение № РД 40-72/ 15.05.2019 г. по Обособена позиция № 1

Договор № 80-09-139/ 17.09.2019 г. по Обособена позиция № 1

Договор № 80-09-138/ 17.09.2019 г. по Обособена позиция № 2

 

Открита процедура с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН"

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Дата на създаване: 16.08.2019 г.

Преписка идентиф. номер: ОП-3/ 2019 г.

Връзка към интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

 

Документи:

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка между ИБЦТ-БАН и "Мост Енерджи" АД

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 1б - Прогнозно потребление на ел. енергия според броя на потребителите и характера на потреблението

Приложение 2 - Техническо предложение на Изпълнителя; Приложение 3 - Ценово предложение на Изпълнителя

Обявление за възложена поръчка

Гаранция за изпълнение

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

 

 

Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия
и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер
ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Сключен договор

Приложения към договора с “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

Обявление за обществената поръчка

Платежно нареждане 

Връзка към интернет страницата на БАН с обявената поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене