Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – 2 места: в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история и тракология“ – един; в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Теория и история на културата“ – един, за Центъра по тракология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886568862.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 15/ 21.02.2020 г. 

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

 

Във връзка с изпълнението на втората година от НП „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, ИБЦТ обявява конкурс за нови кандидати в направление социални и хуманитарни науки (SOC).

Необходими документи за кандидатстване:

Процедура за защита на дисертационния труд на доц. д-р Юра Тотева Константинова за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“ в професионално направление 2.2. История и археология.

Тема на дисертационния труд: „Българите в Солун от 60-те години на ХІХ век до Балканските войни“

Дата на защита: 10 февруари 2020 г. (понеделник), 15.00 ч.

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 24.10.2019 г. до 28.10.2019 г.
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира първо ниво изследовател (без научна степен) – R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

На 30 октомври 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, София, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Марта Методиева на тема „Гръко-римската античност в българската книжнина (края на ХVІІІ - първата половина на ХІХ век)” за придобиване на образователната и научната степен „доктор”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Теория и история на културата. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Рецензия от доц. д-р Драгомира Вълчева
Рецензия от проф. дфн Николай Аретов
Становище от проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева
Становище от проф. дин Надя Данова
Становище от проф. дн Орлин Събев
Автореферат

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"–БАН (ИБЦТ) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
Стара история - 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Средновековна обща история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Нова и най-нова обща история – 2 (две) места, редовна форма и 1 (едно) място, задочна форма на обучение
Документалистика, архивистика, палеография – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

3.1. Социология, антропология и науки за културата
Теория и история на културата – 1 (едно) място, редовна форма на обучение


В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване
Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“, за секция „Модерни Балкани“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 59/ 26.07.2019 г. 

Процедура за защита на дисертационния труд на доц. д-р Бисер Петров, професионално направление 2.2. История и археология, за присъждане на научна степен "доктор на науките".

Тема на дисертационния труд: "България и новото славянско движение (1941-1948)"

Дата на защита: 12 юни 2019 г. (сряда), 14.00 ч.

 

Рецензия от проф. дин Светлозар Елдъров

Рецензия от проф. д-р Искра Баева

Рецензия от проф. дин Любомир Огнянов

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от доц. д-р Зорка Първанова

Становище от доц. д-р Петя Димитрова

Становище от проф. дин Людмил Спасов

Автореферат

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене