Current Academic Competitions

There is no translation available.

В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на Министерството на образованието и науката се обявява конкурс за подпомагане на чуждестранни млади изследователи за издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика. 

I. Условия за кандидатстване

  1. Право да кандидатстват имат млади учени, защитили докторска степен, които до момента на кандидатстването нямат издаденамонография.
  2. Младите изследователи могат да участват в конкурса с монографичен труд, който отговаря на следните условия:

                2.1. Българистичната проблематика е основен фокус на предложения труд.

                2.2. До конкурса се допускат първи монографии, вече публикувани на друг език, при условие че изданието е осъществено в рамките на последните пет години от датата на обявяване на конкурса.

                2.3. Монографията е разработена на български език. 

Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ финансира публикуването на одобрените трудове в българско академично издателство. При необходимост могат допълнително да се финансират преводът на български език и специфичните редакторски дейности, свързани с българското издание, както и краткосрочно пребиваване на младия изследовател в България по повод на подготовката и/ или популяризирането на реализираното издание.   

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите изпращат по електронна поща:

  1. Заявление за участие (свободен текст с уточнение за екипа на ННПБ, с който авторът би желал да работи по издаването на монографията му).
  2. Биографична справка.
  3. Текста на монографичния труд в PDF формат.
  4. Кандидатурата на труд, който не е защитен в рамките на докторска процедура, трябва да включва две рецензии на утвърдени учени в съответната област.
  5. Ако трудът е разработен на друг език, на български език се предоставят:

               5.1. Съдържанието на труда.

               5.2. Подробна анотация на труда (до 11000 знака с интервалите).

               5.3. При незащитени трудове преводът на двете рецензии на български език.

      6. Кандидатът би могъл да добави материали, свързани с научното обсъждане на труда (публикувани отзиви и рецензии; препоръки на утвърдени учени, получени награди и др.).

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ:     ПОСТОЯНЕН 

Е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кандидатурите се разглеждат два пъти годишно на заседания на комисията към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, след което резултатите от конкурса се обявяват публично.

 

Обявление

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search