Архив - конкурси и защити

Списък на публикациите на доц. д-р Лора Тасева

Списък на публикациите на доц. д-р Лора Тасева

Книги

до хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   1) Тасева, Л. Българска топонимия от гръцки и сръбски средновековни документи. София, 1998, 305 с. ISBN 978-954-8683-07-4

Рец.: Jakopin, F. - Slavisticna revija, 47, 1999, № 3, 363-365.

Gjuzelev, V. - Byzantinische Zeitschrift, 93, 2000, S. 716.

Славова, Т. - Българистика, 2001, № 2, 77-79.

Havlikova, L. - Slovansky prehled, 87, 2001, № 1, s. 56.

Bily, I. - Namenkundliche Informationen, 81-82, 2002, 337-339.

Laleva, T. - Eslavistica Complutense, 2003, № 3, p. 321.

   2) Николова, С., Йовчева, М., Попова, Т., Тасева, Л. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. София, 1999, 107 с. + 159 табл. (самостоятелна част с. 13-15, 54-59, 74, 82, 85-88, 91-93) ISBN 954-9787-02-8

Рец.: Bojceva, P. - Etudes balkaniques, 36, 2000, 4, p. 153-155.

   3) Miklas, H., Taseva, L., Jovcheva, M. Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. (= Schriften der Balkan Kommission 47, Fontes 3), Wien - Sofia, 2006, 456 S. (самостоятелна част с. 29-155, 158-168, 175-213; в съавторство с Мария Йовчева с. 370-448, в съавторство с Мария Йовчева и Хайнц Миклас с. 9-12) ISBN 978-3-7001-3578-4

Рец.: Dimitrova, M. - Scripta & scripta, 2008, 6, p. 408.

Павлова, Р. Издание Берлинского сборника. - В: Древняя Русь, 2009, № 1 (35), 109-112.

Рочкомановић, A.- В: Црквене студиjе, 6, 2009, 447-449.

Кочиш, M. - Studia Slavica Hungаica, 54, 2009, № 2,  451-454.

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   4) Книга на пророк Иезекиил. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева. София, 2003, 456 с. (= Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 2. Под общата редакция на Св. Николова) (самостоятелна част с. 87-265; в съавторство с Мария Йовчева с. 31-84) ISBN 954-9787-09-5

Рец.: Blahova, E. Старобългарският превод на Стария Завет/Книга на пророк Иезекиил. (Рец.). - In: Slavia, 73, 2004, 309-310.

Laleva, T. [Тасева, Лора, Йовчева, Мария (2003): Книга на пророк Иезекиил с тълкувания, т. II на Старобългарският превод на Стария Завет, ред. Светлина Николова. БАН, София, 456 с.]. (Рец.). - In: Eslavistica Complutense,  2004, № 4, 284-285.

Dimitrova, M. [Rez. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. С., 2003] - Scripta & scripta, 2004, 2, p. 425.

Славова, Т. Първо издание на Книгата на пророк Иезекиил в средновековна славянска версия.. - Palaeobulgarica, 2004, № 3, 112-118.

Макариjоска, Л. Значаен прилог кон проучувањето на старозаветните небогослужбени текстови. - Македонски jазик, 54-55, 2003-2004, 187-190.

Tomelleri, V. [Rez. zu: Starobylgarskijat prevod na Starija zavet. T. 1 und 2. Sofija 1998 und 2003.] - Zeitschrift fur slavische Philologie, 63, 2004, 415-422.

   5) Тасева, Л. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Текстологично изследване. Издание на Закхеевия превод. Словоуказатели (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris LIV). Freiburg i. Br., 2010, 823 S. ISBN 978-3-921940-50-1

Студии

до хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   6) Йовчева, М., Тасева, Л. Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение. - В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 10. София, 1995, 22-45. ISSN 1820-2446

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   7) Тасева, Л. Непознати евангелски хомилии в южнославянски триоди от 14-17 век. - Palaeobulgarica, 26, 2002, № 4, 3-32. ISSN 0204-4021

   8) Тасева, Л., Илиева, Т. Проблеми на гръцкия критически апарат към изданието на Книгата на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека в Санкт Петербург. - В: Критическото издание на най-стария славянски текст на библейските книги и неговите алтернативи. София, 2003, 46-66. ISBN 954-9787-08-7

   9) Тасева, Л. Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари. - Palaeobulgarica, 28, 2004, № 4, 43-68. ISSN 0204-4021

   10) Тасева, Л., Йовчева, М. Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература. - In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher, Freiburg i. Br., 2006, 153-198. ISBN 3-921940-44-3 (2)

   11) Тасева, Л. Книга пророка Иезекииля в составе Великих миней четьих митрополита Макария. - В: Abhandlungen zu den Gro?en Lesemenaen des Metropoliten Makrij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher. Freiburg i. Br., 2006, 199-221. ISBN 3-921940-44-3 (2)

   12) Тасева, Л. Перевод и редакция: языковые критерии и жанровая специфика. - В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната научна конференция в София 7-9.07.2005. София, 2006, 35-55. ISBN 978-954-616-173-4

   13) Тасева, Л. Лемматизация в словарях южнославянских переводных текстов эпохи позднего Средневековья (в поисках компромисса между исторической лингвистикой и филологической прагматикой). - В: Scripta & e-scripta, 6, 2008, 233-268. ISSN 1312-238X

   14) Тасева, Л., Йовчева, М. Мъчението на св. Александър Римски - един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни. - В: Text - Sprache - Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift fur Eckhard Weiher. Hrsg. J. Besters-Dilger und A. Rabus. (= Die Welt der Slaven. Sammelbande. Сборники. Bd. 39) Munchen - Berlin, 2009, 67-94. ISBN 978-3-86688-081-8

   15) Yovcheva, М., L. Taseva. Slavonic vita of Stephen I the Pope of Rome: the issue of its Latin or Greek origin. - In: Scripta & e-scripta, 8-9, 2010, 365-385. ISSN 1312-238X

под печат

   16) Тасева, Л. Текстовата традиция на две слова от оригиналната част на ръкопис Дечани 88. - Археографски прилози, 33, 2011, (37 стр.) ISSN 0351-2819

Статии

до хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   17) Тасева, Л. Средновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от XIII до XV век - Palaeobulgarica, 13, 1989, № 2, 47-54. ISSN 0204-4021

   18) Тасева, Л., Йовчева, М. Редки думи от Берлинския сборник. - Palaeobulgarica, 16, 1992, № 4, 34-49. ISSN 0204-4021

   19) Йовчева, М., Тасева, Л. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. - Palaeobulgarica, 18, 1994, № 3, 44-52. ISSN 0204-4021

   20) Йовчева, М., Тасева, Л. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. - Palaeobulgarica, 18, 1994, № 4, 64-74. ISSN 0204-4021

   21) Тасева, Л., Йовчева, М. Апокрифният апокалипсис на Йоан Богослов по препис № 639 от Синодалната сбирка в Москва. - Palaeobulgarica, 19, 1995, № 3, 47-54. ISSN 0204-4021

   22) Тасева, Л., Йовчева, М. Преводачески особености в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека. - Palaeobulgarica, 19, 1995, № 4, 40-52. ISSN 0204-4021

   23) Йовчева, М., Тасева, Л. Преславската книжовна норма в Берлинския препис на Псевдо-Методиевото Откровение. - В: 1100 г. Велики Преслав. Великопреславски научен събор 16-18 септември 1993 г. Т. II. Шумен, 1995, 290-306. ISBN 954 577 013-9

   24) Тасева, Л. Среднобългарска географска лексика. - Български език, 46, 1996, № 3, 52-56. ISSN 0005-4283

   25) Тасева, Л., Йовчева, М. Древнеболгарский перевод Апокрифического апокалипсиса Иоанна Богослова. - Slavia, 65, 1996, № 3, 281-293. ISSN 0037-6736

   26) Taseva, L. Probleme bei der Rekonstruktion altbulgarischer Ortsnamen aus griechischen und serbischen mittelalterlichen Dokumenten. - Linguistique Balkanique, 38, 1996, № 3, 245-258. ISSN 0324-1653

   27) Тасева, Л. Стопанска и битова лексика в българската средновековна топонимия. - Родина, 1997, № 1-2, 120-128.

   28) Тасева, Л. Книга на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина. - Palaeobulgarica, 21, 1997, № 3, 12-30. ISSN 0204-4021

   29) Тасева, Л., Йовчева, М. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. - Palaeobulgarica, 22, 1998, № 2, 26-39. ISSN 0204-4021

   30) Тасева, Л., Йовчева, М. Изследването на Ватрослав Облак върху Апокалипсиса и проучването на ранните славянски преводи на пророческите книги (Книга на пророк Иезекиил). - In: Vatroslav Oblak. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana, 12. in 13. december 1996. Ljubljana, 1998, 23-33. ISBN 004940797

   31) Тасева, Л. Нoви данни за българската ботаническа лексика от топонимията на средновековна Македония. - Проглас, 7, 1998, № 1, 44-55. ISSN 0861-7902

   32) Йовчева, М., Тасева, Л. Среднобългарският превод на Псевдо-Методиевото Откровение. - В: Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26-28 септември 1994 (= Търновска книжовна школа. Т. 6). Велико Търново, 1999, 281-294. ISBN 954-524-214-0

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   33) Тасева, Л. Езикът на преводача Закхей: между книжовното наследство и формалистичните тенденции на епохата. - Slavia 69, 2000, № 2, 189-210. ISSN 0037-6736

   34) Йовчева, М., Тасева, Л. Текстовая традиция чтений из Книги пророка Иезекииля на богородичные праздники. - В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 14. София, 2001, 65-80. ISSN 1820-2446

   35) Йовчева, М., Тасева, Л. Хилядолетната традиция на славянската Библия и съвременните преводи на български и словенски. - In: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana 9.-11. december 1999. Ljubljana 2002, 91-107. ISBN 004940708

   36) Taseva, L. Die Synaxarien zum Triodion und Pentekostarion in sudslavischen Ubersetzungen des 14. Jahrhunderts. - Zeitschrift fur slavische Philologie, 61, 2002, № 1, 25-40. ISSN 0044-3492

   37) Тасева, Л. Триодните синаксари у южните славяни през XIV век (Постен цикъл). - В: Славянска филология. Т. 23. Доклади и статии за XIII международен конгрес на славистите. София, 2003, 5-17. ISBN 954-8712-26-1

   38) Тасева, Л. Книжные взаимоотношения между Святой Горой и Тырново в свете текстовой традиции Триодного синаксаря. - В: Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003. София, 2004, 185-203. ISBN 954-616-132-2

   39) Йовчева, М., Тасева, Л. Божието име Адонаи в книжнината на православните славяни през Средновековието. - В: Jews and Slavs. Vol. 15. Jerusalem-Sofia, 2005, 297-312. ISBN 954-9787-11-7 (Vol.15)

   40) Тaсева, Л. Въпроси около локализацията на третия южнославянски превод на триодните синаксари от XIV век. - В: XXXI научна конференциjа на XXXVII Меѓународeн семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 16-17 август 2004 г.). Скопjе, 2005, 203-215. ISBN 9989-43-218-X

   41) Taseva, L., Voss, Ch. Altkirchenslavische Ubersetzungen aus dem Griechischen. - Incontri linguistici, 28, 2005, 101-117. ISSN 0390-2412

   42) Тасева, Л. ОПЛАЗОСРЬДЪ: Един hapax legomenon от Паримейника. - В: Нэстъ оyченикъ надъ оyчителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София, 2005, 452-461. ISBN 954-07-2222-5

   43) Тасева, Л. Конкорданс на лексикалните варианти в южнославянски многократни преводи: методологически проблеми. - В: Acta palaeoslvica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva. София, 2005, 119-127. ISBN 954-580-177-8

   44) Тасева, Л. Единство и многообразие на преводаческите норми през XIV век (По материал от два южнославянски превода на триодните синаксари). - Старобългарска литература, 33-34, 2005, 445-457 [Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина] ISSN 0204-868X

   45) Тасева, л. Анонимный сербский переводчик XIV века и его современники (Лексикальная иновативность как признак индивидуального стиля). - In: Iter philologicum. Festschrift fur Helmut Keipert zum 65. Geburtstag. Hrsg. von D. Buncic und N. Trunte. (= Die Welt der Slaven, Sammelbande/Сборники, Band 28). Munchen, 2006, 209-221. ISBN 978-3-87690-971-4

   46) Тасева, Л., Йовчева, М. Езиковите образци на атонските редактори. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 221-240. ISBN 978-954-524-546-6

   47) Тасева, Л. Параллельные южнославянские переводы Стишного пролога и триодных синаксарей. - Byzantinoslavica, 64, 2006, 169-184. ISSN 0007-7712

   48) Тасева, Л. Переводы Иерусалимского устава и триодных синаксарей у южных славян. - В: Црквене студиjе. Кн. 3. Ниш, 2006, 229-243. ISSN 1820-2446

   49) Тасева, Л. Третият южнославянски превод на триодните синаксари (атрибуция на няколко синаксарни текста). - В: Манастир Бањска и доба краља Милутина. Зборник са научног скупа одржаног у Косовскоj Митровици од 22. до 24. септембра 2005. Ниш - Косовска Митровица, 2007, 337-350. ISBN 978-86-84105-15-0

   50) Тасева, л. Словообразувателни тенденции в Закхеевия превод на триодните синаксари и неговата Търновска редакция. - В: Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум, Велико Търново 14-16 октомври 2004 г. (= Търновска книжовна школа 8), Велико Търново, 2007, 345-357. ISBN 954-524339-2

   51)         Taseva, L. Wortbildungstendenzen in den sudslavischen Versionen der Synaxarien zum Triodion. - In: Darъ slovesny. Festschrift fur Christoph Koch zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Wolfgang Hock und Michael Meier-Brugger. Munchen, 2007, 277-287. ISBN 978-3-86688-009-2 / ISSN 3-86688-009-X

   52) Йовчева, М., Тасева, Л. ТЬЛО - една забравена лексема от старобългарския книжовен език. - Българска реч, 2007, № 2, 52-62. ISSN 1310-733X

   53) Тасева, Л. Лексикалното наследство на Преславската школа в две версии на триодните синаксари от XIV век - В: Преславска книжовна школа. Т. 10. 2008. Сборник с доклади от IV международен симпозиум Преславска книжовна школа, Варна 21-24 септември 2007. Шумен, 2008, 346-363. ISBN 978-954-577-492-8

   54) Тасева, Л. Именуването в средновековна Македония - XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.-30. VIII 2007). Лингвистика. Скопjе, 2008, 223-235. ISBN 978-9989-43-260-6

   55) Йовчева, М., Тасева, Л. Атонска книжовна реформа. - В: История на средновековната българска литература, Съставител А. Милтенова. София, 2008, 510-519. ISBN 978-954-321-466-2

   56) Тасева, Л., Йовчева, М. Преводната литература през XIV в. - В: История на средновековната българска литература, София, 2008, 553-568. ISBN 978-954-321-466-2

   57) Тасева, Л. Езикът на книжнината през XIV век. - В: История на средновековната българска литература. София, 2008, 569-574. ISBN 978-954-321-466-2

   58) Тасева, Л., Рабус, А. Преводачески и преписвачески грешки в славянската ръкописна традиция на Книгата на пророк Иезекиил. - В: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова. (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 18). София, 2009, 136-151. ISSN 0205-2253

   59) Taseva, L. Die jambischen Verse zu den beweglichen Festen der Grossen Fastenzeit und der Osterzeit in den Sammlungen fur gottesdienstlichen Gebrauch. - In: Bibel, Liturgie und Frommigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe fur Hans Rothe zum 80. Geburtstag. Herausgegeben von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri. Munchen-Berlin, 2009, S. 329-344. ISBN 978-3-86688-066-5 / 3-86688-066-9

   60) Тасева, Л. Грешки и несинонимни разночетения в българския и сръбския превод на проложните стихове за месец март. - В: Црквене студиjе, 6, 2009, 215-233. ISSN 1820-2446

   61) Taseva, L., Ivanova, T. A project for digital corpus of Slavic lexical variants in translated texts of the 14th Century. - In: Bulgarian-American Dialogues. Sofia, 2010, 408-420. ISBN 978-954-322-383-1

   62) Тасева, Л. Хилендарският сборник № 416 като свидетел за книжовните тенденции през XVII в. - В: Пэние мало Геwргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010, 418-435. ISBN 978-954-91538-8-0

   63) Тасева, Л. Рецепцията на Иезекиил 1:1-28 в старобългарската книжнина (езиковo-текстологически ракурс). - В: Международен научен симпозиум „Византия и славяните" по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев" към СУ „Св. Климент Охридски". София, 12-14 май 2006 г. (= Годишник на СУ „Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев". T. 96 /15/). София, 2011, 227-238. ISSN 1311-784X

   64) Тасева, Л. Езикът на някои оригинални химнографски творби от IX-X век в статистически ракурс. - В: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција" (организиран по повод на 1100-годишнината от смртта на св. Наум Охридски). Охрид, 4-7 ноември 2010. Скопjе, 2011, 175-183. ISBN 978-9989-43-297-2

   65) Тасева, Л. Съставът на българския и сръбския Стишен пролог за месец март". - В: Търновската книжовна школa и христианската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г. Търновска книжовна школa. T. 9. Велико Tърново, 2011, 295-313. ISBN 954-524-339-2 (T9)

   66) Тасева, Л. Текстови интерполации в два източнославянски преписа на триодните синаксари. - В: In honorem Catalina Velculescu. La aniversara. Bucaresti, 2011, 369-376. ISBN 978-973-596-727-7

Енциклопедични статии

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   67) Тасева, Л. Синаксар. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, 622-624. ISBN 954-430-943-8

   68) Йовчева, М., Тасева, Л. Срезневски, И. И. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, 729-736. ISBN 954-430-943-8

Рецензии

до хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   69) Тасева, Л. Ценен справочник за съвременната топонимия и историческата география на Брегалнишката област. [рец. за О. Иванова Речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница. Скопjе, 1996, 778 с.]. - Македонски jазик, 45-47, 1994-1996, 369-374. ISSN 0025-1089

   70) Тасева, Л. Многоаспектен лексиколожки ракурс към славянската текстова традиция на Паренесиса на Ефрем Сирин (Christian Voss. Die Paranesis Ephraims des Syrers in sudslavischen Handschriften des 14.-16. Jahrhundertds. Zur Lexik der altbulgarischen Erstubersetzung und ihrer Uberlieferung. Weiher Verlag. Freiburg i. Br., 1997, 328 S. = Monumenta lingvae slavicae dialecti veteris. T. XXXVIII.) - Palaeobulgarica 23, 1999, № 4, 112-118. ISSN 0204-4021

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   71) Taseva, L., M. Yovcheva. The First Comprehensiv Edition of a Slavonic Prophetologion Manuscript. - Orientalia Cristiana Periodica, 67, 2001, № 2, 447-454. ISSN 0030-5375

   72) Тасева, Л. От грандиозния книжовен проект на XVI-то столетие към вековната история на славянската православна литература (Abhandlungen zu den Gro?en Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. I. Hrsg. Chr. Voss, H. Warkentin und E. Weiher. Freiburg i. Br. 2000 = Monumenta lingvae slavicae dialecti veteris. T. XLIV.) - Palaeobulgarica, 26, 2002, № 1, 117-121. ISSN 0204-4021

   73) Тасева, Л. Диалозите на Псевдо-Кесарий през погледа на филолога-славист. [Явор Милтенов. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. Изд. Авалон. София, 2006, 592 с.] [The Dialogs of Ps.-Kaisarios .....] - Palaeobulgarica, 2007, № 1, 87-92. ISSN 0204-4021

   74) Тасева, Л. [rez.] Кън­жии изборьникъ за възпитани2 на канартикина. Уйлям Р. Федер Т. 1. Увод и показалци; Т. 2. Текст. Велико Търново 2008, 249 + 255 с. - Slovo, 59, 2009, 405-414. ISSN 0583-6255

   75) Тасева, Л. Съвременно научно издание на средновековния славянски превод на De hominis opificio от Григорий Нисийски [Rec: Gregory of Nyssa. De hominis opificio. О образэ чловэка. The Fourteenth-Century Slavonic Translation. A Critical Edition with Greek Parallel and Commentary by Lara Sels. (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Fоlge, Reihe B: Editionen, Bd. 21). Bohlau Verlag, Koln - Weimar - Wien, 2009, 319 p. + Index. Slavonic-Greek and Greek-Slavonic. Version 1-09 (2009), http://www.boehlau.at/download/159520/978-3-412-20605-5_Bonus.pdf.]. - Slavia, 2011, № 4 (под печат) ISSN 0080-9993 / 0037-6736

Персоналия

до хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   76) Тасева, Л. Старобългаристиката като точна наука (Екатерина Дограмаджиева на 65 години). - Palaeobulgarica, 22, 1998, № 2, 116-120. ISSN 0204-4021

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   77) Тасева, Л. Хелмут Кайперт на 70 години. - Българистика, 22, 2011, 71-82. ISSN 1311-8544

Информации за научни форуми

до хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   78) Тасева, Л., Йовчева, М. Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи. - Palaeobulgarica, 20, 1996, № 1, 121-127. ISSN 0204-4021

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

   79) Йовчева, М., Тасева, Л., Ганчева, Н. Проблемите на езика и книжнината на славянските народи през Средновековието на XIII-ия международен славистичен конгрес в Любляна. - Palaeobulgarica, 2003, № 4, 99-116. ISSN 0204-4021

   80) Л. Тасева, Д. Кенанов, Д. Й. Димитров. Девети международен симпозиум
„Търновска книжовна школа" - Проглас, 19, 2010, № 1, 234-245. ISSN 0861-7902

Съставителство и редакторство

след хабилитацията за ст.н.с. II ст. /доцент/

    Кирило-Методиевски студии. Кн. 14. София, 2001, 276 с. (съредактор) ISSN 0205-2253
    Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003. София, 2004, 518 с. (отговорен редактор) ISBN 954-616-132-2

Рец.: Андриjевска, Н., Трайковска, К. - Македонски jазик, 54-55, 2004-2005, 201-208; Alberti, A. - Studi Slavistici, 2, 2005, 299-308 (http://eprints.unifi.it/archive/0000148/01/16_Recensioni.pdf); Атанасова, Д. - Palaeobulgarica, 29, 2005, № 2, 106-112; Dimitrova, М., Johnson, М. А. - Byzantinoslavica, 63, 2005, 323-328; Reinhart, J. - Wiener slavistisches Jahrbuch, 51, 2005, 287-292;

Petrov, I. [Преводите през XIV столетие на Балканите.] - Poludniowoslowianskie zeszyty naukowe. 2. Homiletyka, 2005, 189-191; Древняя Русь, 1(19), март, 2005, 120-121; Кузидова, И. - В: Старобългарска литература, 35-36, 2006, 220-226.

    Кирило-Методиевски студии. Кн. 16. София, 2004, 480 с. (= Йовчева, М. Солунският Октоих.) (съредактор) ISSN 0205-2253
    Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната научна конференция в София 7-9.07.2005. София, 2006, 540 с. (отговорен редактор) ISBN 978-954-616-173-4

Рец.: Ганчева, Н. Изучаване на многократните преводи в южнославянската литература в контекста на текстовата традиция. - Palaeobulgarica, 31, 2007, № 4, 99-112; Трифонова, И. - В: Старобългарска литература, 37-38, 2007, 281-285; Durrigl, M.-A. [рец.] Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Ur. Lora Taseva, Roland Marti, Мarija Jovceva, T. Pentkovskaja. GorexPress, Sofija, 2006. - Slovo, 58, 2008, 339-347.

    Almanach der bulgarischen Humboldtianer. Hrsg. von D. Platikanov, I. Pajeva und L. Taseva. Sofia, 2011, 295 S. ISBN 978-954-92223-3-3

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене