Staff Directory

Ekaterina Dikova

EkaterinaDikovaEkaterina Pantcheva Dikova

Scientific degree and current position:
Doctor of Philosophy, Associated Professor

Areas of academic interest:
Medieval translations from Greek into South Slavonic environment, rhythm, rhetoric, diachronic linguistics, etymology.

Education and fellowships:
April–July 2008 Fellowship of the Ministry of Foreign Affairs of Italy, University of Pisa, Italy.
2002–2006 Full-time PhD Student in Bulgarian language, Sofia University 'St. Kliment Ohridski'.
2004–2005 Ernst Mach Scholarship, University of Vienna, Austria.
January–April 2002 Postgraduate Certificate in Translation Studies. University of Warwick, UK.
2000–2001 Master's degree in Medieval Studies, Central European University, Hungary.
1994–1999 Joint MA degree in Bulgarian and Russian Philology, Sofia University 'St. Kliment Ohridski'.

Participation in scholarly projects:
2023–2025 Everyday Life and Cultural Transfers in the Balkans (6th–16th c.) (a Bulgarian-Serbian project of the Bulgarian Academy of Sciences and the Serbian Academy of Science and Arts)
2023–2025 Continuity, Unity, Cultural and Linguistic Diversity in Southeastern Europe (Medieval and Modern Times) (a Bulgarian-Romanian project of the Bulgarian Academy of Sciences and the Romanian Academy)
2023–2025 Medieval Balkans: Sources and Interpretations
2020–2025 The Vocabulary of Constantine of Preslav's Uchitel'noe evangelie ('Didactic Gospel'): Old Bulgarian-Greek and Greek-Old Bulgarian Word Indices (Bulgarian Science Fund, Contract No. КП-06-Н50)
2020–2022 Ethnic and Cultural Relations in Southeast Europe as Reflected in the Languages and Literatures of the Region (a Bulgarian-Romanian project of the Bulgarian Academy of Sciences and the Romanian Academy)
2019 Bulgarian-Romanian project: Traditional culture, social history, and history of languages in Southeast Europe (Bulgarian Academy of Sciences and Romanian Academy).
2016–2019 Digital archive of Zograph Holy Monastery at Sofia University 'St. Kliment Ohridski', project implemented with financial support of the Ministry of Education and Science under Agreement No. ДО 1-29/23.02.2018.
2008–2019. Coordination of international projects for digitization of cultural heritage featuring the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences and NALIS: Linked Heritage, ATHENA, Michael Culture, Europeana, World Digital Library, Metadata and Electronic Catalogs, Athonite Digital Arch; ATHENA Plus, DTP1-467-2.2 - ART NOUVEAU


Teaching:
2013–2014 Part-time lecturer in lexicology at Plovdiv University branch in Kardzhali
2003–2004; 2004/2005; 2010/2011 Part-time Assistant Professor in Historical grammar of the Bulgarian language at Sofia University 'St. Kliment Ohridski'.
2007–2008 Teaching Bulgarian language for foreigners at Druzhba language Sschool (CEFR levels A1 and A2).
October 2005 – February 2007 Part-time Assistant Professor in English at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (English for Architects - CEFR levels A2, B1, B2 and C1).


Selected publications:

Monographs

Дикова, Е. Ритъм и наратив. Календарните двустишия на Христофор Митиленски и техните южнославянски преводи. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2023. 528 с.   ISBN 9786197179422  

Дикова, Е. Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий. Т.1-2. София, 2011, 236 с. + 257 с.

Editorial work
Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи. Съст. Д. Пеев, М. Димитрова, Е. Дикова, Г. Банев, Л. Ненова, Света гора: Зографски Манастир, 2019. ISBN: 978-954-770-452-7

Computer Applications in Slavic Studies: Proceedings of Azbuky.Net, International Conference and Workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria. Ed. By A. Miltenova, D. Radoslavova, E. Pancheva. Sofia, 2006.

Uncommon Culture: https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/about/editorialTeam

Articles and reviewes
Антропоними и интертекстуалност в Учителното евангелие на Константин Преславски. – В: Учителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX-XIII в.): Филологически и интердисциплинарни ракурси. Доклади от Международната научна конференция в София, 25-27 април 2023 г. Studia-Balcanica-37-UE-digit-15.05.2024.pdf (uchitelnoevangelie.eu) Под редакцията на Лора Тасева, Ахим Рабус, Иван П. Петров. (Studia Balcanica 37) София: ИБЦТ-БАН, 2024. 133-153.

Rhythm аnd Narration in Synaxarial Verses: Byzantine аnd South Slavonic. – In: Les relations ethniques et culturelles dans l'Europe du Sud-est reflétées dans les langues et les littératures de la région. Actes du Colloque roumain-bulgare, Bucarest, le 15 iunie 2022 (= Bibliothèque des Etudes et Recherches Sud-est Européennes 9). Bucarest: Editurile Scriptor și Argonaut, 2023, 37-61.    ISBN 9786068539539

A Byzantine Poetic Form in a Ninth-Century Bulgarian Poem. – Studia Metrica et Poetica 9/2 (2022): 63-91.
https://ojs.utlib.ee/index.php/smp/article/view/smp.2022.9.2.02 ISSN 2346-6901 (print), 2346-691X (online) DOI: https://doi.org/10.12697/smp.2022.9.2.02

Преводим ли е ритъмът? (BHG 1982 в два южнославянски превода – изследване на ритъма и издание на преводите). – В: Кирило-методиевски четения 2020. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, 178-230.    ISBN 9789540753485

Towards the History of Words for Hunger in the Old Bulgarian Corpus: On Material from the So-Called Uchitelʹnoe Evangelie by Constantine of Preslav. – Konštantínove Listy 16/1 (2023): 22-33. DOI: 10.17846/CL.2023.16.1.22-33.     ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) http://www.constantinesletters.ukf.sk/index.php/issues/38-2023-v16-iss1/274-towards-the-history-of-words-for-hunger-in-the-old-bulgarian-corpus-on-material-from-the-so-called-uchitel-noe-evangelie-by-constantine-of-preslav

Светец, вкус, аромат или за два аспекта на сензорната образност в синаксарните стихове. Балканските култури: Диалог, трансфер, метаморфози. Ред.: Антоанета Балчева, Орлин Събев, Лора Тасева, 2023, ISBN:978-619-7179-38-5, 83-99.

Учителното евангелие на Константин Преславски в контекста на средновековни южнославянски преводи на хомилетични текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, XLVII (2023): 2. ISSN:26032899, 02044021, DOI: 10.59076/2603-2899.2023.2.10, 155-164.

The Saint as Food, the Torture as Medicine: Some Aspects of Christopher of Mytilene’s Imagery in His Dodecasyllabic Calendar and Its South Slavonic Translations. – Studia Ceranea 11 (2021): 165-176. ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online)  DOI: https://doi.org/10.18778/2084-140X.11.08 ISBN 9789540753485      

Адноминация в българския и в сръбския превод на синаксарните стихове за лятното полугодие. – Кирило-Методиевски студии 30/2021: 277-294. ISSN 0205-2253 ISBN 9789549787450    

Towards the History of the Word Мим (‘Mime’) in the Bulgarian Language. In: Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти. Сборник от Българо-румънската конференция в София, 19-20 юни 2019 г. (= Studia Balcanica 35). София: Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ – БАН, 2021: 432-448. ISBN 9786197179170      

Реторичният потенциал на антропонима. – В: Слѣдовати достоитъ. Доклади от международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 1987), 20 – 22 април 2021 г., гр. София. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021: 322-332. ISBN 9786192451172 (online) https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/СЛЕДОВАТИ-ДОСТОИТЪ.pdf                  

The Sermon on the Transfiguration of Christ (CPG 3939) Ascribed to St. Ephrem the Syrian in South Slavonic Translation: The Construction of Rhetorical Rhythm. In: L. Taseva, R. Marti (eds.) Translations of Patristic Literature in South-Eastern Europe. Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019) (= Bibliothèque de l’Institut d’Études Sud-Est Européennes 14). Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, pp. 125-142.

Лудо vs. ludo: към етимологията на корена луд-. – Език и литература, Брой 3-4/2020, с. 152–161.https://www.ezik-i-literatura.eu/last.html https://www.ezik-i-literatura.eu/2020/3-4/12-EiL_3_4_2020_Ekaterina_Dikova_web.pdf

EDITING MEDIAEVAL TEXTS FROM A DIFFERENT ANGLE: SLAVONIC AND MULTILINGUAL TRADITIONS. TOGETHER WITH FRANCIS J. THOMSON’S BIBLIOGRAPHY AND CHECKLIST OF SLAVONIC TRANSLATIONS To Honour Francis J. Thomson on the Occasion of his 80th Birthday. Ed. by Lara Sels, Jürgen Fuchsbauer, Vittorio Tomelleri and Ilse de Vos. (= Orientalia Lovaniensia Analecta 276/ Biblioteque de Byzantion 19.) Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters Publishers, 2018, XII + 440 + [12] pp. ISBN: 9789042935310. – Scripta & e-Scripta, No. 20 (2020): 391-397.

New Books. – Scripta & e-Scripta, No. 20 (2020): 397-421.Bugari i Zagreb. Povijest, kultura i politika / Българи и Загреб. История, култура и политика – Българистика/ Bulgarica, No. 40, 2020: 135-136.

Най-добри практики в градоустройството и в реставрацията на архитектурна украса – две нови книги за сецесионовите сгради в Дунавския регион. – История, No. 6, 2020, 628-633. https://history.azbuki.bg/history/sadarzhanie-na-sp-istoriya-2020-g/sp-istoriya-knizhka-6-2020-godina-xxviii/

Ритъмът в двата южнославянски превода на проложните стихове за април. В: Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи. Съст. Д. Пеев и др. Света гора: Зографски Манастир, 2019, 610-627.

New Books – Scripta & e-Scripta, No. 19 (2019): 409-427.

Дигитализирано културно наследство в НАБИС репозиториума – многообразие и специфики. – В: Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство: Сборник с доклади от XXVІІI Национална конференция на ББИА, Пловдив, 7 – 8 юни 2018 г., София: ББИА, 2018, 10-14.

New Books – Scripta & e-Scripta, No. 18 (2018): 397-420.

Notes relating to the Rhetorical Device πλοκή (‘Weaving’) in the Hagiographical Works of Saint Evtimii the Patriarch of Tŭrnovo. In: Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context. София: Гутенберг, 2017, 528-537.

A Broad Socio-Cultural Perspective towards Reprepsentative 11th-Century Byzantine Secular Poetry. – Byzantion: Revue internationale des Études byzantines, vol. 87, 2017, 473-479.

Ilieva, Tatyana & E. Dikova, E. A contribution to the investigation of Zlatostruj. Црквене студиjе. No. 15 (2018): 925-933. http://paxbyzantinoslava.com/Crkvene_studije_15.pdf

Терминът „Покров Богородичен“. В: Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova (Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката). София: Издателски център „Боян Пенев“, 2016, 688-698.

Ilieva, Tatyana & E. Dikova. Emilie Bláhová turns 85. – Byzantinoslavica: Revue internationale des Études byzantines LXXIV, 2016/1–2, 243-247.

A Virtual Challenge to a Library: Multilingual Template to Display Digitised 19th-Century Books Online. – Uncommon Culture, Vol. 6 no. 1 (11) (2015): Virtual Exhibitionshttps://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/issue/view/459

Пунктуационната система в сборник със слова на Григорий Цамблак. В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015, 561-570.

New Books. – Scripta &e-Scripta 14-15, 2015, 403-418.

Български средновековни ръкописи онлайн. – Портал Култура, 03.06.2014 http://kultura.bg/web/средновековни-ръкописи-онлайн

Exhibition of Valuable Photographs and Documents Kept in the Bulgarian News Agency. – Uncommon Culture, 5, 9/10 (2014), 188. https://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/issue/view/456

Dikova, Е. & Margaret Dimitrova. New Books. – Scripta &e-Scripta 12, 2013, 315-340.

Как дигитализираме библиотечни документи? – В: Библиотеките днес – иновативни политики и практики. Доклади от ХХІІ Национална конфереция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 г. София, 2012, 95-102.

Chalga Is Not Part of Our National Identity! – Uncommon Culture, vol. 1, no. 1/2 (2010): 90-93.https://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/issue/view/318https://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/issue/view/318

Pantcheva, Е. Metamorphosis of Sacral Places in Sofia. – In: Metamorphosis and Place, Edited by Joshua Parker, Lucie Tunkrova and Mohamed Bakari. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing: 2009, 30-36.

Панчева, Е. Трапезата – общуване и общение. – В: Християнска агиография и народни вярвания: Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2009, 310-316.

Панчева, Е. Изиграване на езика: фразеологизми, визуализирани на екрана и сцената. – В: Проблеми на социолингвистиката. T. 9. София, 2008, 249-255.

Анева, С., Е. Панчева. Бизнес-модель дигитальной библиотеки (на примере Центральной библиотеки Болгарской академии наук). – В: Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности. К 280-летию академического книгоиздательства в России. Материалы Междунар. науч. конф., Москва, 18-19 декабря 2008 г. – Москва, 2008, 269-273.

Панчева, Е. Статистика на предикативността у св. Патриарх Евтимий Търновски. – Информационен бюлетин на ЦБ на БАН, 2008, No. 2, 29-35. http://cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/byuletin-na-cb-na-ban/broi-2-12-godina-ii-fevruari-2008

Панчева, Е. Бележки относно реторичното средство πλοκή (‘плетение’) в агиографското творчество на св. патриарх Евтимий Търновски. – В: Търновска книжовна школа. T. 8. Велико Търново, 2007, 407-417.

Pantcheva, Е. Some Principles of Isocolic Structuring in a Medieval Bulgarian Writing. – Scripta & e-Scripta 3-4, 2006, 161-171. Панчева, Е. Отново за стила „плетение словес“. – В: Научни приноси: език, литература, история. София, 2006, 184-198.

Панчева, Е. Към разчитането на икона на св. Иван Рилски от четиринадесети век. – В: Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член кореспондент на БАН и учител. София. 2005, 537-550.

Панчева, Е. Преображение и преобразуване: цел и средство на исихастката култура. – Eslavistica Complutense 5, 2005, 185-197.

Панчева, Е. Сравнението като исихастка фигура в Светиевтимиевото житие на св. Петка. – В: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva, София, 2005, 128-137.

Pantcheva, Е. The Pause as a Storyteller: Notes on the Punctuation in a Fourteenth-Century Masterpiece. – Scripta & e-Scripta 1, 2003, 161-175.

Панчева, Е. Изграждане на пространството в Светиевтимиевото житие на св. Иван Рилски. – В: Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София, 2003, 202-217. 

Contacts:
Еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mailing address: Moskovska Street No. 45, 1000 Sofia

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search