Обучение

В ИБЦТ се обучават специалисти по 6 докторски програми в 3 професионални направления, одобрени от НАОА:
1. По професионалното направление 2.2. История и археология:
-Стара история и тракология;
-Средновековна обща история;
-Нова и най-нова обща история;
-Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание).
2. По професионалното направление 2.1.Филология.
-Балкански литератури и култури .
3. По професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
-Теория и история на културата.

Освен това, хабилитираният научен състав на института осъществява научно ръководство на докторанти както от други институти на БАН, така и от редица университети.

Докторанти редовно обучение:

Момчил Красимиров Банев, зачислен 2012 г.
Цветомир Бориславов Тодоров, зачислен 2012 г.
Гоар Размиковна Хнканосян, зачислена 2011 г.
Живко Пантов Колев, зачислен 2010 г.
Божидар Методиев Кехайов, зачислен 2010 г.
Надежда Божидарова Михайлова, зачислена 2009 г.

Докторанти задочно обучение:

Росица Филипова Щерева, зачислена 2012 г.

Бивши докторанти:

Елмира Младенова Василева, защитила 2013 г.   

Калин Цветанов Стоев, защитил 2012 г.

Мирослав Иванов Василев, защитил 2010 г.

Гергана Георгиева Дончева, защитила 2010 г.
Милен Цонев Иванов, отчислен 2010 г.
Мюджен Реджебова Мехмедова, отчислена 2010 г.
Маргарита Колева Добрева, защитила 2009 г.
Маламир Борисов Спасов, защитил 2009 г.
Ружа Танчева Попова, защитила 2009 г.
Димитър Веселинов Димитров, защитил 2009 г.
Петър Стоянов Парушев, защитил 2009 г.
Геновева Цанева Червенакова, отчислена 2009 г.
Павел Руменов Павлов, отчислен 2009 г.
Благой Валентинов Кършаков, защитил 2008 г.
Евелина Стоянова Ръждавичка, защитила 2008 г.
Ирина Димитрова Шопова, защитила 2008 г.
Пламен Рангелов Петков, защитил 2008 г.
Ивайла Любомирова Попова, защитила 2008 г.
Фотини Янис Христакуди, защитила 2008 г.
Богдана Христова Илчева, защитила 2007 г.
Невена Йосифова Граматикова, защитила 2007 г.
Ангел Богомилов Велинов, защитил 2007 г.
Явор Славов Стоянов, защитил 2007 г.
Антония Бойкова Тодорова, отчислена 2007 г.
Любава Александрова Георгиева, отчислена 2007 г.
Светлана Стефанова Дончева, отчислена 2007 г.
Гергана Йорданова Георгиева, защитила 2006 г.
Юра Тотева Константинова, защитила 2006 г.
Златомира Тодорова Герджикова, защитила 2006 г.
Юлия Иванова Златкова, защитила 2006 г.
Людмила Любомирова Миндова, защитила 2006 г.
Валерий Валериев Зайцев, отчислен 2006 г.
Диана Дончева, отчислена 2005 г.
Лючезар Маринов Кръстев, отчислен 2005 г.
Калина Иванова Пеева, защитила 2004 г.
Марияна Николова Стамова, защитила 2004 г.
Стоянка Петрова Димитрова, защитила 2004 г.
Биляна Тодориева, отчислена 2004 г.
Павлина Девлова Далъкчиева, отчислена 2004 г.
Константин Александров Медаров, отчислен 2003 г.
Биляна Димитрова Миланова, отчислена 2002 г.
Александър Александров Якивом, отпаднал 2002 г.
Анета Василева Михайлова, защитила 2001 г.