Научни проекти

Проекти на Института 

Общоакадемичен интердисциплинарен  проект:  ТРАКИТЕ – ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ НА ЕТНОСА, КУЛТУРНИ ИДЕНТИЧНОСТИ, ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И НАСЛЕДСТВО ОТ ДРЕВНОСТТА с ръков. проф. дин Валерия Фол

БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ с ръков. проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева 

Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни с ръков. чл.-кор. проф. дин Александър  Костов 

БАЛКАНИТЕ – ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ВЗАИМНОСТ XIX–XXв. с ръков. проф. дин Светлозар  Елдъров

„ГОЛЯМОТО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ“: ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ И ОТВЪН с ръков. проф. дин Лиляна Симеонова 

ИЗВОРИ ЗА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ  с ръков. доц. д-р Росица Градева

БАЛКАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО с ръков. доц. д-р Йорданка Бибина и доц. д-р Антоанета Балчева

ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ с ръков. проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

МIRABILIA: MIRUS ET MAGICUS с ръков. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол 

SЕMINARIUM THRACICUM с ръков. проф. дфн Светлана Янакиева

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ (=ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ТРАКИЙСКАТА ДРЕВНОСТ) с ръков. проф. дин Калин Порожанов 

Международни проекти

В рамките на договори и спогодби на ниво Академия:

 Политика и общество в България и Румъния през XX в. – съвместен проект с Националния институт за изследване на тоталитаризма към Румънската академия на науките, с ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов от българска страна.

Сръбско (югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX-XX век)“ – по ЕБР със Сръбската АН (Балканоложки институт) с ръководител чл.-кор. проф. дин Александър Костов.

България, Сърбия /Югославия и международните отношения на Балканите (1900-1989) между ИБЦТ и Балканоложкия институт при САНУ, с ръков. чл.-кор. проф. дин Александър Костов.

България, Черна Гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни – между ИБЦТ и Отделът за хуманитарни науки при ЧАНИ с ръков. чл.-кор. проф. дин Александър Костов.

Извори, студии и помагала за хърватската история. (Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ – ХІХв.) - по ЕБР с Хърватската академия на науките и изкуствата. Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров.

 Приносът на интелектуалните и духовните елити в България и Хърватия за езиковото и културно многообразие на Европа – по ЕБР с Хърватската академия на науките и изкуствата (Институт за хърватска литература, история и театър) с ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева.

 Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора - между ИБЦТ и Черногорска академия на науката и искуствата“ (ЧАНИ) с ръков. проф. дин Лиляна Симеонова.

Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (ХV–ХІХ век) между Институт за история „Николае Йорга“, Букурещ – РА, и ИБЦТ – БАН  с ръководител доц. д-р Пенка Данова. 

 Традиционна култура, социална история, история на езиците в Югоизточна Европа между Института за Югоизточноевропейски проучвания при Румънската академия (РА)  и ИБЦТ – БАН  с ръководител доц. д-р Пенка Данова. 

 Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности към Институт за история „Николае Йорга“, Букурещ - РАН, и ИБЦТ-БАН  ръководител на проекта проф. дин Рая Заимова. 

Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен по ЕБР с Византолошки институт – САНУ с ръководител проф. дин Лиляна Симеонова 

По линия на сътрудничеството между БАН и МАНИ:

  Православие и католицизъм на Балканите ХІХ – ХХ век, българо-македонски проект от сътрудничеството между БАН и МАНИ, с ръков. проф. дин Св. Елдъров и участници чл.-кор. проф. дин Ал. Костов и доц.д-р З. Първанова. През годината авторите завършиха своите студии и статии и беше подготвен сборникът „История, религия и политика“. 

В рамките на договори и спогодби на институтско ниво:

  Балканите през периода на Студената война, съгласно  съвместния договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет с ръков. проф. дин Александър Костов и проф. д-р Марк Креймър

 Италия и модернизацията на Балканите (ХІХ-ХХI век)  съвместно с департамента „Политически науки“ на Университета „Рома-тре“ (Италия) с ръководители проф. Фр. Гуида от италианска страна и чл.-кор. проф. дин Александър Костов от българска.

 Проект в рамките на договор между Института за литература и изкуство (Белград) и ИБЦТ за научен и образователен обмен. 

Проекти, финансирани от Национален фонд "Научни изследвания"

 Солун и българите: история, памет, съвремие с ръководител: доц. д-р Юра Константинова. Интернет страница на проекта...

  Периодика - Балкани, с ръководител: д.изк. Ваня Лозанова.

 Тримесечното списание Etudes balkaniques, ръководител проф. дин Рая Заимова, 2017.

Проекти, финансирани МОН

  ИНФРАМАТ  http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php