Academic Competitions Archive

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

There is no translation available.

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 4.03.2021 г. до 9.03.2021 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира експерт „Мониторинг и контрол“, който да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

   Длъжност в екипа за изпълнение  Признат изследовател
 1.    Функции в екипа за изпълнение  Съставя план и график за периодичен вътрешен контрол на изпълнението на проекта. Осъществява периодичен вътрешен контрол и изисква периодична отчетност. Извършва осчетоводяване на текущата финансова документация. Отговаря за законосъобразното изпълнение на дейностите по проекта.
 2.    Необходимо образование  Висше икономическо образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“.
 3.    Необходима експертиза  Да познава добре нормативната уредба на Република България, свързана с дейността, която изпълнява.
 4.    Трудов стаж Минимален трудов стаж и професионален опит - 5 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)
  • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 4.03.2021 г. до 9.03.2021 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН. 

Етапи на конкурса:

  • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  • На 10.03.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  • Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 11.03.2021 г.
  • Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 02 9806297

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search