Профил на купувача

Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия
и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер
ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Сключен договор

Приложения към договора с “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

Обявление за обществената поръчка

Платежно нареждане 

Връзка към интернет страницата на БАН с обявената поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене