Архив - конкурси и защити

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино)

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино), секция „Култура на Балканите“, с единствен кандидат гл. ас. д-р Гергана  Георгиева Дончева. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 34/ 23.04.2021 г.

Рецензия от проф. д.н. Божидар Манов

Рецензия от проф. днк Маргарита Карамихова

Становище от проф. д.н. Петя Александрова

Становище от проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска)

Становище от доц. д.н. Юра Константинова

Становище от доц. д-р Анелия Касабова

Становище от доц. д-р Евгения Троева

Резюмета на трудовете на кандидата

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене