Архив - конкурси и защити

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ДОЦ. Д-Р ЮРА КОНСТАНТИНОВА

Процедура за защита на дисертационния труд на доц. д-р Юра Тотева Константинова за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“ в професионално направление 2.2. История и археология.

Тема на дисертационния труд: „Българите в Солун от 60-те години на ХІХ век до Балканските войни“

Дата на защита: 10 февруари 2020 г. (понеделник), 15.00 ч.

Рецензия от проф. дин Надя Данова

Рецензия от проф. д-р Жоржета Назърска

Рецензия от доц. д-р Зорка Първанова

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Становище от проф. д-р Веселин Янчев

Становище от доц. д-р Росица Стоянова

Автореферат

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене