Архив - конкурси и защити

Обява за конкурс по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 24.10.2019 г. до 28.10.2019 г.
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира първо ниво изследовател (без научна степен) – R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

                   Длъжност в екипа за изпълнение  Изследовател - R1
 1.   Функции в екипа за изпълнение  Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
 2.   Необходимо образование  Магистърска степен в  професионално направления: 2.2 История и археология.
 3.   Необходима експертиза  Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в съответната научна област.Да извършва критичен анализ и оценка на резултатите от изследванията.
 4.   Трудов стаж  Не се изисква трудов стаж

 

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ-БАН)
• Автобиография (CV европейски формат)
• Диплома за висше образование
• Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
• Трудова книжка (когато е приложимо)
• Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.10.2019 г. до 28.10.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
2. На 29.10.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 30.10.2019 г.
4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони: 02 9806297

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене