Архив - конкурси и защити

Публична защита на дисертационния труд на Марта Методиева на тема „Гръко-римската античност в българската книжнина (края на ХVІІІ - първата половина на ХІХ век)”

На 30 октомври 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, София, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Марта Методиева на тема „Гръко-римската античност в българската книжнина (края на ХVІІІ - първата половина на ХІХ век)” за придобиване на образователната и научната степен „доктор”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Теория и история на културата. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Рецензия от доц. д-р Драгомира Вълчева
Рецензия от проф. дфн Николай Аретов
Становище от проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева
Становище от проф. дин Надя Данова
Становище от проф. дн Орлин Събев
Автореферат

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене