Архив - конкурси и защити

Конкурс за главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“, за секция „Модерни Балкани“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 59/ 26.07.2019 г. 

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене