Архив - конкурси и защити

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ДОЦ. Д-Р БИСЕР ПЕТРОВ

Процедура за защита на дисертационния труд на доц. д-р Бисер Петров, професионално направление 2.2. История и археология, за присъждане на научна степен "доктор на науките".

Тема на дисертационния труд: "България и новото славянско движение (1941-1948)"

Дата на защита: 12 юни 2019 г. (сряда), 14.00 ч.

 

Рецензия от проф. дин Светлозар Елдъров

Рецензия от проф. д-р Искра Баева

Рецензия от проф. дин Любомир Огнянов

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от доц. д-р Зорка Първанова

Становище от доц. д-р Петя Димитрова

Становище от проф. дин Людмил Спасов

Автореферат

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене