Архив - конкурси и защити

ОБЯВА КОНКУРС ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0001

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘. Цялата обява

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира първо ниво изследовател (без научна степен) – R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

 

                Длъжност в екипа за изпълнение Признат изследовател
 1. Функции в екипа за   изпълнение Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания под научно наблюдение.
 2. Необходимо   образование Магистърска степен в професионално направления: 2.2 история и археология.
 3. Необходима експертиза Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в съответната научна област.Да извършва критичен анализ и  оценка на резултатите от изследванията.
 4. Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)
  • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 25.03.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 27.03.2019 г.
  4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони: 02 9806297

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене