Архив - конкурси и защити

8 МАРТ 2019 Г. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ БОРЯНА МАРКОВА

На 9 април 2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, София, ул. „Московска“ 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Боряна Маркова на тема „Бесите в Римската империя” за придобиване на образователната и научната степен „доктор”,  професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Стара история и тракология“. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института.  Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Рецензия от проф. дин Лиляна Симеонова

Рецензия от проф. д-р Иван Тодоров

Становище от проф. д.изк. Ваня Лозанова

Становище от доц. д-р Георги Митрев

Становище от доц. д-р Иво Топалилов

Автореферат 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене