Архив - конкурси и защити

Март 2018 конкурс за доцент научна специалност „Теория и история на културата“

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) към БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Теория и история на културата“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Държавен вестник брой: 25/ 20.3.2018 г., Неофициален раздел/ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ, стр. 87

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене