Библиотеки

Библиотека Институт за балканистика

Фондът на институтската библиотека възлиза на над 24 000 тома: книги, периодични издания и справочна литература. Това е най-голямата в страната библиотека, изцяло специализирана по проблемите на историята, езиците и литературите на Югоизточна Европа. Сред нейните придобивки са и частните библиотеки на видни български учени като проф. Петър Мутафчиев, проф. Петър Ников, проф. Пирин Бояджиев, акад. Николай Тодоров.

Библиотеката има читалня с 12 места и апарат за четене на микрофилми.  Придобитите след 2002 г. книги могат да бъдат намерени и в он-лайн каталога на Централната Библиотека на БАН на адрес:  www.cl.bas.bg

Книги от институтската библиотека могат да се ползват и по линия на междубиблиотечния книгообмен. Нашите библиотекари дават консултации по всички въпроси, отнасящи се до библиотеката.

Библиотекари:  

Тодор Тодоров
Николай Желев

Работното време на читалнята:
понеделник до петък, от 9 до 17 ч.

 

Библиотека Център по тракология

Библиотеката на Центъра по тракология е създадена през 1982 г. – десет години след създаването на Института по тракология през 1972 г. В началото функционира като библиотечна сбирка, която не надхвърля 1 000 тома, получени основно от дарения и по книгообмен.  Към декември 2011 г. книжният фонд възлиза на 5 990 тома специализирана литература.
Библиотеката се намира на ул. Московска № 13. Разполага с 10 читателски места. Оборудвана е с 2 компютъра – един на служителя-библиотекар, а другият – за читателите, който е свързан с интернет, със скенер и принтер за улесняване на работата им. На година библиотеката се посещава от над 2 000 читатели, които търсят специализирана литература, често налична единствено в библиотечния фонд на Центъра по тракология, компетентна историографска информация и научна консултация.
Каталогът на библиотеката на Центъра по тракология е част от автоматизираната библиотечна система ALEPH, което дава възможност, при наличието на интернет връзки на всички компютри в Центъра по тракология, да се направи справка на момента по интересуващ том и неговата наличност (или липса) в библиотеките на БАН. От друга страна, това означава, че всички постъпления в библиотечния фонд своевременно се отразяват в сводния електронен каталог на библиотеките на БАН http://www.cl.bas.bg/.

Библиотекар:
Мариямина Ташкова-Лаптева

Работното време на читалнята:
понеделник до петък, от 9 до 17 ч.

 

Електронна Библиотека