Eвропа в културното и политическото битие на Българи и Хървати

EUROPA U KULTURNOM I POLITICKOM BICU BUGARA I HRVATA
Сряда, 18 май 2011
ПРОГРАМА

9.30 - 10.00  Откриване на симпозиума и поднасяне на приветствия от:

  • Н. Пр. Г-жа Даниела Баришич, Посланик на Хърватия в България
  • Директора на ИБЦТ доц. д-р Александър Костов
  • Проф. дфн Лилия Кирова - дългогодишен ръководител на проекта "Приносът на духовните и интелектуалните елити в България и Хърватия за езиковото и културното многообразие на Европа"

ПАНЕЛ І
Модератори: Dr. sc. Hrvojka Mihanovic-Salopek, Д-р Антоанета Балчева

10.00 -  Проф. дин Иван Божилов/ Prof. Ivan Bozilov
Раждането на Европа/ Radanje Europe

10.15 -  Проф. д-р Надежда Драгова/ Prof. Nadezda Dragova
Мавро Урбини/  Mavro Orbini

10.30 - Д-р Пенка Данова/ Dr. sc. Penka Danova
Дубровнишките извори на „За България и нейните владетели" (1623 г.) на италианския автор Джовани Николо Дольони/ Dubrovacki izvori u Della Bulgaria, & de" suoi dominatori (1623) talijanskog autora Giovanni Nicolo Doglioni

10.45 -  Dr. sc. Vinicije Lupis/ Д-р Виницие Лупис
Obitelj Lazzari (Lazarev) u Dubrovniku i prilog poznavanju hrvatskih i bugarskih odnosa u 19. i pocetkom 20. stoljeca/  Семейство Лазари (Лазарев) в Дубровник и принос към опознаването на    хърватските и българските отношения през ХІХ и началото на ХХ век.

11.00 - 11.20 Пауза

ПАНЕЛ ІІ
Модератори: Проф. дфн Лилия Кирова, Dr. sc. Vinicije Lupis

11.20 - 11.35 - Д-р Румяна Божилова/ Dr. sc. Rumjana Bozilova
Йосип Щросмайер и Европа/ Josip Strossmayer i Europa

11.35 - Dr. sc. Hrvojka Mihanovic - Salopek/ Д-р Хървойка Миханович - Салопек
Psiho-socioloski modernisticki europski utjecaji u knjizevnim djelima Milana Begovica i Dimitra Sismanova/ Психо-социални модернистични европейски влияния в художествените произведения на Милан Бегович и Димитър Шишманов

11.50 - Проф. дфн Лилия Кирова/ Prof. Lilija Kirova
Три югоизточноевропейски поетеси/ Tri jugoistocnoeuropske pjesnikinje

12.05 - Д-р Ина Христова/ Dr. sc. Ina Hristova
Европа през погледа на Мирослав Кърлежа/ Europa s gledista Miroslava Krleze

12.20 -  Д-р Людмила Миндова/ Dr. sc. Ljudmila Mindova
Снежна пролет. За невинността/ Snjezno proljece. O nevinosti

12.35 - 13.00 Дискусия

13.00 - 15.00 Обедна почивка

ПАНЕЛ ІІІ
Модератори: Prof. Alojzije Prosoli, Д-р Людмила Миндова   

15.00 - Prof. Alojzije Prosoli/ Проф. Алойзие Прозоли
Nastavak bugarsko-hrvatske glazbene suradnje/ Продължение на българо-хърватското музикално сътрудничество

15.15 -   Проф. Светлозар Елдъров/ Prof. Svetlozar Eldarov
Хърватските милосърдни сестри в България 1881 - 1949 г./ Hrvatske sestre milosrdnice u Bugarskoj 1881 - 1949

15.45 -   Д-р Йорданка Гешева/ Dr. sc. Jordanka Geseva
Семейната библиотека и книгите в живота на фамилия графове Пеячевич/ Obiteljska biblioteka i knjige u zivotu obitelji grofova Pejacevic

16.00 - Д-р Милена Георгиева/ Dr. sc. Milena Georgijeva
Иван  Мещрович и българските художници/ Ivan Mestrovic i bugarski slikari

16.15 - Д-р Николай Кочанков/ Dr. sc. Nikolaj Kocankov
Културни взаимоотношения между българи и хървати между двете световни войни/ Kulturni odnosi Bugara i Hrvata izmedu dva svjetska rata

16.30 - 16.40  Кафе-пауза

ПАНЕЛ ІV
Модератори: Д-р Милена Георгиева, Д-р Ирина Огнянова

16.40 - Д-р Александър Костов/ Dr. sc. Aleksandar Kostov
Хърватският принос за формирането на български лесовъди/ Hrvatski doprinos formiranju bugarskih sumara

16.55  - Д-р Ирина Огнянова/ Dr. sc. Irina Ognjanova
Европейски и местни влияния върху усташката идеологическа система през 30-   те и първата половина на 40-те години на ХХ век/ Europski i lokalni utjecaji na ustaski ideoloski sustav 30-ih godina i u prvoj polovici 40-ih godina XX. stoljeca

17.10 - Д-р Антоанета Балчева/ Dr. sc. Antoaneta Balceva
Иконографският дискурс за Европа между копнежа за съвършенство и историческите реалности в съчиненията на А. Немчич и Л. Вукотинович/ Ikonografski diskurs Europe medu ceznjom za savrsenstvo i povjesnima realnostima u spisima А. Nemcica i L. Vukotinovica

17.25 - 18.00 Дискусия
Закриване на конференцията